پروژه بازسازی دفتر کار سرکار خانم حسینی(میدان کاج)