پروژه بازسازی آپارتمان آقای انوری (شهرک بنفشه کرج)